Twety Scooter mobilna aplikacija za iOS i ANDROID mobilne telefone je namenjena korisnicima – fizičkim licima koja imaju najmanje navršenih 16. godina, koji kupuju uslugu iznajmljivanja električnih trotineta koju pruža firma TVITI DOO BEOGRAD, registrovana za obavljanje delatnosti iznajmljivanja i lizing opreme za sport i rekreaciju (u daljem tekstu Pružalac usluge). Korisnik Twety Scooter mobilne aplikacje može instalirati ovu aplikaciju bez naknade za TVITI DOO BEOGRAD, dok se upotreba internet infrastrukture za preuzimanje aplikacije i njeno korišćenje u realnom vremenu namiruju provajderu usluge pristupa internetu po cenama koje je ugovorio korisnik.

1. uputstvo za korišćenje/podešavanje aplikacije uz saglasnost za pristup i korišćenje servisa mobilnih uređaja,

2. korišćenje i plaćanje usluge iznajmljivanja električnog trotineta na teritoriji Beograda;

3. korišćenje i plaćanje usluge iznajmljivanja električnog trotineta na teritoriji Beograda;

4. korišćenje mapa sa prikazom raspoloživih električnih trotineta;

5. definisanje i upravljanje šifrom za pristup delu aplikacije za plaćanje;

6. slanje obaveštenja o korišćenim uslugama na imejl adresu korisnika i pregled svih transakcija;

7. formiranje korisničkog naloga gde korisnik može videti podatke svog korisničkog naloga i istorije svih transakcija rentiranja električnih trotineta;

8. pregled i izmena ličnih podataka registrovanih korisnika;

9. prikaz marketinških poruka i obaveštenja, kao i prikaz i čuvanje personalizovanih marketinških ponuda;

10. opciju brisanja naloga za slučaj prestanka korišćenja aplikacije. ponuda;

KORIŠĆENJE APLIKACIJE

Korisnik potvrđuje da aplikaciju i internet koristi isključivo na sopstvenu odgovornost i neopozivo je saglasan da TVITI DOO BEOGRAD ne daje bilo kakve garancije, niti preuzima odgovornost za bilo koje eventualne štete koje korisnik pretrpi prilikom korišćenja aplikacije i interneta. Korisnik oslobađa bilo kakve odgovornosti TVITI DOO BEOGRAD za garantovanje dostupnosti interneta s obzirom da Pružalac usluge nema nad tim bilo kakvu kontrolu. Preuzimanjem i instalacijom aplikacije, korisnik prihvata sve rizike koji mogu nastati iz njenog korišćenja, i obavezuje se da sadržaj aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.  Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da bilo koje treće lice ne dođe u posed uređaja na kome je aplikacija instalirana, kao i da nikome neće omogućiti neovlašćeno upoznavanje sa njegovim ličnim nalogom na mobilnim aplikacijama Twety Scooter. Pružalac usluge neće snositi bilo kakvu odgovornost za bilo koju eventualnu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem mobilnih telefona, kompjutera ili drugih uređaja na kome je instalirana web platforma ili mobilna aplikacija ili neovlašćenim pristupom personalizovanim podacima korisnika koji su sačuvani u okviru aplikacija na pomenutim uređajima. Korisnik se obavezuje da će sve usluge i servise aplikacije koristiti isključivo u skladu sa njihovom namenom, kao i da će se uzdržati od bilo kakvih radnji kojima bi se mogao ugroziti njihov normalan rad. Korisnik će prilikom instalacije aplikacije štikliranjem predviđenog polja dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti koje unosi u aplikaciju, dok će se obrada podataka o ličnosti vršiti na osnovu date saglasnosti štikliranjem polja o prihvatanju OPŠTIH USLOVI I PRAVILA ZA KORIŠĆENJE USLUGE IZNAJMLJIVANJA ELEKTRIČNIH TROTINETA, kao I ovih USLOVA ZA KORIŠĆENJE MOBILNIH APLIKACIJA. U slučaju da korisnik želi da prima personalizovane i ostale marketinške ponude, prihvatanjem ovih uslova je dao svoju posebnu saglasnost za obradu podataka. Za kreiranje personalizovanih ponuda, a radi prilagođavanja ponuda korisniku, Pružalac usluge može pristupiti bazi sa svim transakcijama korisnika.


OGRANIČENJE/OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Prihvatanjem ovih Uslova, korisnik u potpunosti oslobađa TVITI DOO BEOGRAD bilo koje odgovornosti za štetu koja eventulano nastane korišćenjem aplikacije, štete koja na bilo koji način potiče ili je na bilo koji način u vezi sa korišćenjem aplikacije. Korisnik u potpunosti oslobađa odgovornosti TVITI DOO BEOGRAD i za bilo koje posledice koje nastanu radnjama ili propuštanjem radnji korisnika koje potiču od upotrebe ili zloupotrebe sadržaja aplikacije, kao i za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja aplikacije.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

Saglasno članu 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – dalje: Zakon), ispunjavajući dužnost rukovaoca u svojstvu pravnog lica prema korisniku od koga se prikupljaju podaci koji se na njega odnose, TVITI DOO BEOGRAD pruža korisniku u trenutku prikupljanja podataka sledeće informacije: Rukovalac podataka TVITI DOO BEOGRAD, Luja Adamiča 28, Novi Beograd, 11070 Beograd, Republika Srbija, matični broj 21757683, PIB: 112870656 Kontakt podaci: TVITI DOO BEOGRAD, Luja Adamiča 28, Novi Beograd, 11070 Beograd, Republika Srbija, matični broj 21757683, PIB: 112870656

info centar: tel. +381
imejl: [email protected]
internet sajt: www.twety.app